Program Genel Bilgileri


Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınlan ile saygın ve oncü bir program olmak.

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.

AMAÇLAR:

Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ililşkılerı Bölümü'nden mezun olan öğrenciler;

1- İktisat politikalarının temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları tanımlayabilmeli,

2- Farklı disiplinlerin temel kavramlarını bilmeli,

3- İktisat biliminin yan disiplinleri ile ilgili yaklaşımları kazanarak, konulara çok boyutlu ve çok disiplinli bakabilme alışkanlığına sahip olabilmelidir.

HEDEFLER:

Program, Öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konuların, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmesini hedeflemektedir.

Programın geliştirilmesine yönelik olarak her eğitim-öğretim yılında, güz ve bahar dönemlerinde bir defa öğrenci anketleri yapılması, ayrıca çeşitli dönemlerde öğrencilerle yüz yüze görüşülerek, eğitim programı hakkındaki olumlu ve olumsuz düşünceleri ile beklentilerinin alınması, programın geliştirilmesine yönelik öğretim elemanlarının değerlendirmelerinin alınması planlanmaktadır.

Program gelişen teknolojiye ve değişen şartlara sürekli uyum için sürdürülmektedir.

 

Program birçok yurtiçi ve yurtdışı üniversitede okutulmaktadır.

GÜÇLÜ YÖNLER:

Program zengin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Derslerde teorik bilimlerin yanı sıra, uygulamalı bilgilere de yer verilerek öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. Programa ait kütüphanemiz öğrencilere yapacakları araştırmalarda çok sayıda kaynak sunmaktadır. 

 

 

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında başlamıştır. Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatav Geçişler: Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kuruınlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabülü Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı'na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi'ne göre yapılmaktadır.

Program mezunlan, bankacılık ve fınans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Mezunu

Programın öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli 240 AKTS'yi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve İktisat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar.

E-BULTEN